ምኽንሻብ ኣዋልድ እንታይ እዩ?

ኣብ ናይ ኣዋልድ ምኽንሻብ እቲ ናይ ደቂ-ኣነስትዮ ብልዕቲ ክፍሊ ይቒረጽ። ዝተፈላለዩ ዓይነትን ኣገባባትን ምኽንሻብ ኣለዉ። ምኽንሻብ ዝግበረሉ ናይ ዕድመ ገድብ ድማ ኣዝዮ ዝተፈላለየ እዮ።

ተወሳኺ ነዚ ዝምልከት ኣንብቡ።

እቲ ልምዲ ኸምኡ ይብል። ብወገነይ ግን ኣይፋል።

ንምንታይ ኣዋልድ ይኽንሸባ ንዝብል መብዛሕቱኡ ግዜ ልምዲ ኸም ምኽንያት ይቐርብ። ግን ኸኣ ልምዲ ይቕየር እዩ። ኣዋላድ ካብ ምኽንሻብ ንምኽልኻል ሓገዝኩም ኣበርክቱ።

ኣብዚ መዳይ ክንሕግዘኩም ኢና።

እተን ናይ ጥዕና ሳዕቤናት እንታይ እየን?

ብዙሓት ዝተኸንሸባ ኣዋልድን ኣንስትን ብሳዕቤን ምኽንሻብ ዝተላዕለ ብጥዕናን ስነ ኣእምሮን ይሳቐያ እየን።

ሓገዝ ክረኽባ መሰል ኣለወን!

ምኽንሻብ ኣዋልድ ኣበይ እዩ ዝግበር?

ኣብ ብዙሓት ሃገራት ክሳብ ሕጂ ምኽንሻብ ኣዋልድን ኣንስትን ይፍጸም እዩ። ኣብዚ ዓለም ካብ 200 ሚሊዮን ንላዕሊ ኣዋልድን ኣንስትን ከምዚ ኣጋጢምወን እዩ። ኣብ ዓመት ሰለስተ ሚሊዮን ካልኦት ሕጻናትን ኣዋልድን ይኽንሸባ እየን።

ኣበየኖት ሃገራት?

ዝውቱራት ሕቶታት

ኣብ ጉዳይ ናይ ኣዋልድ-ምኽንሻብ ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ሕቶታትን ጥርጣሬታትን የጋጥሙ።

ኣብዚ መልሲ ትረኽቡ።

ሓገዝ ኣበይ እረክብ?

ንቡዙሓት ደቒ-ኣነስትዮን ኣዋልድን ብዛዕባ ሕቶታተንን ጸገማታተንን ክዛረባ ኣጸጋሚ እዩ። ነጻን እሙኑን ዝኾነ ምኽሪን ሓገዝን ክንህበክን ንኽእል።

ናባና ኣመልክታ።

ምኽንሻብ ናይ ኣውላድ ዝተኸልከለ ድዩ?

ኣብ ስዊዘርላንድ ከምኡ ድማ ኣብ መብዛሕትኤን ካልኦት ሃገራት ንኣዋልድ ምኽንሻብ ክልኩል እዩ። ደቂ-ኣነስትዮ ድሕነትን ሓገዝን ናይ ምርካብ መሰል ኣለወን።

እኹል ሓበሬታ ውሰዱ

ምኽንሻብ ኣዋልድ እንታይ እዩ?

እተጠቕሱ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምኽንሻብ ብእተን ኣዋልድ ዝቕመጥኦ ኸባብን ሕብረተሰብን ይውሰን። እዞም ዝስዕቡ ኣርባዕተ ዓይነት ምኽንሻብ ድማ ይፍለጡ:

 • 1ይ ዓይነት (ምቑራጽ): ናይ ስምዒት ክፍሊ (ክሊተርስ) ብኽፋል ወይ ድማ ብምልኡ ምቑራጽ።.
 • 2ይ ዓይነት (ምእላይ): ናይ ስምዒት ክፍሊ (ክሊተሪስ)ን ናይ ብልዕቲ ናይ ውሽጢ ከንፈርን ብኽፋል ወይ ድማ ምሉእ ብምሉእ ምእላይ።
 • 3ይ ዓይነት ( ምስፋይ ወይ ድማ «ፋርዖናዊ ምክንሻብ»): ምእላይ ናይ ስምዒት ክፍሊ (ክሊተርስ)ን ናይ ብልዕቲ ናይ ውሽጢ ከንፈርን። ናይ ብልዕቲ ናይ ደገ (ዓቢ) ከንፈር ንእሽቶይ ከፋት ብምግዳፍ ምስፋይ።
 • 4ይ ዓይነት: ዝተረፉ ካልኦት ኩሎም ኣገባባት ንናይ ደቒ-ኣንስትዮ ብልዕቲ ዝጎድኡ። ንኣብነት ናይ ደገን ውሽጥን ክፍሊ ብልዕቲ ምብሳዕ ወይ ምስቓር  

ኣብቲ ዝኽንሸባሉ እዋን ዘሎ ዕድመ ኣዋልድ ብጣዕሚ ዝፈላለየ እዩ። ነዋልድ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ኣዋርሕ ህይወተን ዝኽንሽባ ማሕበረሰባት ኣለዋ። ካልኦት ድማ ነቲ ምኽንሻብ ኣብ ሞንጎ ኣርባዕተን ሾሞንተን ዓመት ዕድመ ይፍጽማ። ከምኡውን ነዋልድ ንዓቕመ ኣዳም ዝበጽሓ መንእሰያት ክኾና ከለዋ ወይ ድማ ዝዓበያ ኣንስቲ ምስ ኮና ዝኽንሽባ ማሕበረሰባት ኣለዋ። ከምኡውን ከም ምሳለ ንምጥቃስ፣ ነተን ዝዓበያ ኣንስቲ ድሕሪ ምውላድ ቆልዓ መሊሰን ዝሰፍያ (ደጊምካ ምዕጻው) ኣለዋ።
ምናልባት ኣበየናይ ክፍሊ ዓለም ናይ ኣዋልድ ምክንሻብ ይዝውተር ንምፍላጥ እንተደሊኹም ኣብዚ ዝስዕብ ካርታ ኽትረኽቡ ትኽእሉ።

እንተ ድኣ ንምኽንሻብ ዝምልከት ሕቶታት ወይ ሓገዝ እትደልዩ ኾይንኩም ንዓና ርኸቡና፣ ንካብ ክፍሊት ነጻ ዝኾነ ምኽርን ሓበሬታን።ሓበሬታን ምኽርን።.

ኣዋልድ ክኽንሸባ ከለዋ እንታይ እዩ ዝግበር? ናይ ዶክተር ኩህን ናይ በርን ኢንዘልስፒታል ዝሀበቶ መግለጺ:

እቲ ልምዲ ኸምኡ ይብል። ብወገነይ ግን ኣይፋል።

10 ምኽንያታት፣ ምኽንሻብ ኣዋልድ ንምንታይ ክተርፍ ከም ዘለዎ:

 1. ኣዋልድ ምኽንሻብ መሰል ሰብ ምግሃስ እዩ
 2. ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ መሰል ጥዑይ ኣካል ኣለዎ
 3. ናይ ኣዋልድ ምኽንሻብ ዝእዝዝ ብጽሑፍ ዝሰፈረ፣ ኣብ ማንም ናይ ዓለም ሃይማኖታት የለን
 4. ከምቲ ብእግዚኣብሄር ዝተፈጠረ፣ ኣካል ኣዋልድ ተማሊኡ እዩ ተፈጢሩ
 5. ንኣዋልድ ምኽንሻብ ኣብ ስዊዘርላንድን ኣብ ብዙሓት ካልኦት ዓድታትን ክልኩል እዩ
 6. ዘይተኸንሸባ ኣዋልድን ኣንስትን ዝወሓደ ቃንዛ ኣለወን፣ ጥዑያት እየን ከምኡውን ዝነውሐ ይነብራ
 7. ነዋልድ ምኽንሻብ ከምክን ይኽእል እዩ
 8. ዘይተኸንሸባ ኣንስቲ ክሓርሳ ከለዋ ዝወሓደ ጸገም ኣለወን
 9. ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ንሰብኣያ እምንቲ ምዃን፣ ምስቲ ምኽንሻብ ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን
 10. ኣብ ሓደ ነዚ ባህሊ ዝነጽግ ማሕበረሰብ ምንባር፣ ነዋልድን ነንስትን፣ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ


ኣንጻር እዚ ባህሊ ክትቃለሳ/ ክትቃለሱ ትደልያ/ ትደልዩ ዲኽን/ ዲኹም? ንሕና ብ ምኽርን ሓበሬታን ክንሕግዘክን/ ክንሕግዘኩም ኢና።

ሓደ ኢማምን ሓደ ቀሽን ዝበልዎ: „ምኽንሻብ ኣዋልድ ካብ ሃይማኖት ኣይኮነን መበቆሉ!“ ከምኡውን ክልተ ኣንስቲ ይማየጣ: „ዘይተኸንሸባ ኣንስቲ እውን ንፉዓት ኣንስቲ ሓዳር ክኾና ይኽእላ እየን!“

እተን ናይ ጥዕና ሳዕቤናት እንታይ እየን?

ምኽንሻብ ኣዋልድ ኣብ ጥዕና ኣዋልድን ኣንስትን ሓደገኛ ዝኾነ ሳዕቤን ኣለዎ። ሓደ ሓደ እውን በቲ ኣካላዊ ሳዕቤን ይሞታ እየን።
ናይ ምኽንሻብ ኣዋልድ ሳዕቤን ንምሳሌ
ከምዚ ዝቕጽል ክኸውን ይኽእል እዩ:

 • ፍርሓት፣ ጸቕጢ፣ ስንባድን ርዕድን  
 • ረኽሲ
 • ኣብ እዋን ጽግያ ሽንትን ቃንዛ
 • ሽንቲ ምዑቃር ዘይምኽኣል
 • ናይ ጠባስ ጸገም
 • ነደን ንቆልዓን ቃንዛ ዝበዝሖን ዝተወሳሰበን ሕርሲ
 • ምምካን
 • ቃንዛ ዝመልኦን ዉሑድ ታሕጓስ ዘለዎን ግብረ ጾታዊ ርክብ

ከምዚ ዓይነት ጸገማት ንኩለን ዝተኸንሸባ ኣዋልድን ኣንስትን ኣይገጥመንን እዩ። ጸገም ዘጋጥም እንተ ኾነ ከምኡውን እንታይ ዓይነት ጸገም ከምዘሎ፣ ምስ እቲ ዓይነት ምኽንሻብ ዝተተሓሓዘ እዩ ከምኡ እውን፣ ምስ እቲ ምኽንሻብ ብኸመይ ዝተተግበረ ከም ዝኾነ ይተሓሓዝ እዩ። ኣብ ልዕሊኡ እውን ነፍሲ ወከፍ ሰበይትን ነፍሲ ወከፍ ጓልን ነዚ ከቢድ ተሞክሮ ዘለወን ኣመለኻኽታ ዝተፈላለየ እዩ።   
ከጋጥም ዝኽእል መንፈሳዊ ሳዕቤን
ብምኽንሻብ ምኽንያት ኣዋልድን ኣንስትን መንፈሳዊ ጸገም ከጋጥመን ይኽእል ይኸውን። ንምሳሌ ወለደይ ካብኡ ዘይተኸላኸሉለይ፣ ኢለን ክጉህያ ይኽእላ ይኾና። እተን ዝተኸንሸባ ኣዋልድ ናብ ስዊዘርላንድ ምስ መጽኣ፣ ንነፍሰን ምስ እተን ዘይተኸንሸባ ኣዋልድ የወዳድራ እሞ፣ ንምንታይ ንዓይ እዚ ነገር ኣጋጢምኒ ኢለን፣ ንነፍሰን ይሓታ። ኣብ ልዕሊ ሓደ ሓደ ኣዋልድን ኣንስትን እዚ ዘጋጠመን ፍርሓት ክፈጥረለን ይኽእል ወይ ድማ የሕዝነን።
ንሓደ ዝተኸንሸበ መሊስካ ከም ዝነበሮ ምግባር ኣይከኣልን እዩ፣ ይኹን እምበር ነቲ ኣካላዊን መንፈሳዊን ጸገማት ሕክምናዊ ሓገዝ ክግበረሉ ይኽእል እዩ። ነዚ ኣገልግሎት ድማ ዝኾነት ጋልን ሰበይትን መሰል ኣለዋ።   ዝተኸንሸብክን እንተ ዄንክን ወይ ድማ ምኽንሻብ ከየጋጥመክን ትፈርሓ እንተ ዄንክን፣ ደገፍ ሕተታ።

ሓኪም ደቂ ኣንስትዮ ዶክተር ኩህን ናይ በርን ኢንዘልስፒታል ብዛዕባ ሳዕቤን ምኽንሻብ ኣዋልድ ዝሀበቶ መግለጺ:

ምኽንሻብ ኣዋልድ ኣበይ እዩ ዝግበር?

ካብ ኩለን ንላዕሊ ብምኽንሻብ ኣዋልድ ዝተተንከፋ ኣብ ሓደ ሓደ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዝነብራ ኣዋልድን ኣንስትን እየን። ኣብ ሃገራት ከም እኒ ሶማሊያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ግብጺ፣ ጊኒ፣ ሴራሊዮን፣ ማሊን ጁቡቲን ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ኣዋልድን ኣንስትን ይኽንሸባ እየን። ይኹን እምበር ምኽንሻብ ኣዋልድ ኣብ ናይ ኤስያ፣ ኣብ ሃገራት ከፊል ደሴት ዓረብን ናይ ኩርዲስታን ዓድታትን እውን ይፍጸም እዩ።   

ኣብ ሓደ ሓደ ናይ እስላም ሃገራት ምኽንሻብ ኣዋልድ ይትግበር እዩ፣ ይኹን ኣምበር ኣብ ኩለን ሃገራት ኣይኮነን ዝትግበር፣ እቲ ናይ ስዑዲ ዓረብያ ምሳለ ከም ዘርእየና።   

ኣብ ልዕሊኡ እውን ምኽንሻብ ኣዋልድ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ይጎድል ኣሎ። እዋናዊ ቁጽርታት ከም ዘርእየና (2015/2016)፣ ቁጽሪ ዝተኸንሸባ ኣዋልድ እንዳወሓደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እዚ ማለት: ኣዝማምያ ዝኽንሸባ ኣዋልድ ይውሕድ እዩ ዘሎ:

ናይ ዓበይቲ ወለዶ መጠን ብዝሒ ምኽንሻብ ናይ ንኣሽቱ ወለዶ መጠን ብዝሒ ምኽንሻብ
ኤርትራ 83% 78%
ሱዳን 87% 84%
ኢትዮጵያ 74% 62%
ግብጺ 87% 61%
ሶማሊያ 98% 97%

ምንጪ: Integra

ኣብ መብዛሕትኤን ሃገራት ኣፍሪቃን ከምኡ ድማ ኣብ ስዊዘርላንድን ንኣዋልድ ምኽንሻብ ክልኩል እዩ። ብዛዕባ ሕጋዊ ኩነታት ሓበሬታ ርኸቡ

ብዛዕባ ምኽንሻብ ኣዋልድ ክትዛረባ/ ክትዛረቡ ትደልያ/ ትደልዩዩ ዲኽን/ ዲኹም? እስኽንከ/ እስኹምከ ብምኽንሻብ ዝተተንከፍክን/ ዝተተንከፍኩም ዲኹም? ንሓበሬታትን ምኽርን ምሳና ተራኸባ/ ተራኸቡ.

ብዛዕባ እዘን ምኽንሳብ ኣዋልድ ዝፍጸመለን ሃገራት፣ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናትና መርበብ ሓበሬታ ሰብ ሙያ ትረኽባ/ ትረኽቡ።  

ሓገዝ ኣበይ እረክብ?

ንጥዕና ደቂ-ኣነስትዮን ንምኽንሻብ ኣዋልድን ዝምልከት ሕቶ ኣለኩም ድዩ? ኢ-መይል ጸሓፉልና ወይ ድማ ደውሉልና:

Nadia Bisang, Caritas Schweiz

Nadia Bisang
Caritas Schweiz

Denise Schwegler, Caritas Schweiz

Denise Schwegler
Caritas Schweiz

ቖጸራ ንምግባር ምስና ርክብ ግበሩ። ዝወሃቡ ምኽርታት ብዘይ ክፍሊትን ንደቒ-ተባዕትዮ እውን ክፉታትን እዮም። ስቱርን ናይ ቃንቃ-ተርጋሚ ብምድላውን ምክሪ ክንልግስ ሕጉሳት ኢና።    

ናይ ህጹጽ እዋን ሓበሬታት:

ምኽንሻብ ናይ ኣውላድ ዝተኸልከለ ድዩ?

ምኽንሻብ ናይ ኣዋልድ ዘተግብር መሰል ናይ ደቂ-ሰባት ዝግህስ እዩ። ብፍላይ ድማ ንደቂ-ኣነስትዮ ካብ ዓመጽ ናይ ምክልኻል መሰልን ይኽልክል። ሃገራት ድማ ንደቂ-ኣነስትዮ ሓገዝን ድሕነትን ካብ ምኽንሻብ ኣዋልድ ክህባ ኣለወን።    ኣብ ስዊዘርላንድ እዚ ምኽልካል ምኽንሻብ ኣዋልድ ኣብ መጽሓፍ ሕጊ መቕጻዕቲ ምዕራፍ 124 ሰፊሩ ኣሎ። ሕጊ

በዚ ሕጊ ዝቕጽዑ እቶም ከንሸብቲ ጥራሕ ኣይኮኑን፣ እንታይ ደኣ እቶም ነዛ ጓል ዘኸንሸብዋ ወለዲ ወይ ድማ ኣዝማድን እውን ይቕጽዑ እዮም። ከምኡውን ነዚ ምኽንሻብ ኣብ ወጻኢ ሃገር ከም ኽፍጸም ዝገበረ ወይ ድማ ንኽፍጸም ዝሓገዘ ይቕጻዕ እዩ።
ነዚ ምኽልካል ዝጠሓሰ፣ብናይ ማእሰርቲ ወይ ድማ ብገንዘብ ይቕጻዕ።እዚ ንኹሉ ስርዓታት ምኽንሻብ፣ ይምልከት እዩ። እዚ ማለት ድማ ነቲ ዓይነት I እውን (ሱና)።

ወልዲ ንጓሎም ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎም። ነዚ ዘለዎም ሓላፍነት ዘየማልኡ እንተ ኾይኖም፣ እተን ዝምልከተን ቤት ጽሕፈታት ከም እኒ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ቆልዑ ኣብቲ ጉዳይ ይኣትዋ እየን።  
ኣብ ስዊዘርላንድ ዘለዋ ቤት ጽሕፈታት ምኽርን ሓበሬራን፣ ይቕርባ እየን፣ ብፍላይ ሕክምናዊ፣ ስነ ኣእምሮኣዊ፣ ከምኡ ድማ ሕጋዊ ሓገዝ።

ምኽንሻብ ኣዋልድ ኣብ ስዊዘርላንድ ሓደ ካብተን ናይ ዑቕባ ምኽንያታት እዩ፣ እዚ ዝኸውን ግን፣ እታ መበቆል ሃገር ካብ ምኽንሻብ ኣዋልድ ምንም ምክልኻል ዘይትቕርብ እንተ ኾይና እዩ።
ኣብ ስዊዘርላንድን ዓለም ለኻዊን ዝኽልከል፣ ዘሎ መሰልን ሕግን እንታይ ከም ዝኾነ፣ ኣብዚ ናትና መርበብ ሓበሬታ ሰብ ሙያ «መሰልን ሕግን».

ኣባል ፓርላማ ሲሞኔታ ሶማሩጋ ዝሃበቶ መግለጺ: «ናይ ደቀንስትዮ ብልዕቲ ምቑራጽ ኣብ ስዊዘርላንድ ክልኩል እዩ።»

ኣነ ብርቱዕ ቃንዛ ኣለኒ፣ ብፍላይ ኣብ እዋን ጻግነ። እንታይ እንተ ገበርኩ ይሕሸኒ?

ብዛዕባ እቲ ኩነታትክን ምእንቲ ክትማየጣ፣ ቃንዛ ክህልወክን ከሎ ምስ ሰብ ሙያ ጌኒኮሎጂ ተራኸባ። ከከም ናይ ምኽንሻብ ስርዓት፣ ነንስቲ ንምኽፋት (መሊስካ ምኽፋት) ክግበር ዝኽእል መጥባሕቲ ኣሎ። እዚ መጥባሕቲ ብናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ይኽፈል እዩ። ምኽርን ሓበሬታን

ኣነ ዝተኸንሸበት እየ ከምኡ ድማ ጥንስቲ እየ። እዚ ነቲ ዝውለድ ቆልዓ እንታይ ማለት እዩ?

ኣብ ስዊዘርላንድ ንሕርሲ ክንሹባት ኣንስቲ ተሞክሮ ዘለወን ዝተፈላለያ ኣሕረስቲ፣ ሰብ ሙያ ጌኒኮሎጂን ሆስፒታላትን ኣለዋ። ዘፍርሕ ምኽንያት ክህልወክን የብሉን። እቶም ሰብ ሙያ ጥዕና ምእንቲ ክፈልጡን ከምኡ ድማ ነዚ ኣብ ግምት ምእንቲ ከእትዉን፣ ብዝተኻእለ መጠን ከሎ ገና ብእዋኑ ብዛዕባ ናትክን ምኽንሻብ ኣፍልጣ። ምኽርን ሓበሬታን

ኣነ ኽንሽብቲ ከም ዝኾንኩ ብርግጽ ኣይፈልጥን እየ ከምኡውን እንታይ ማለት ከም ዝኾነ እውን?

ዝተኸንሸባ ከም ዝኾናን ከም ዘይኮናን ዘይፈልጣ ብዙሓት ኣንስቲ ኣለዋ። እቲ ምኽንሻብ ኣብቲ ናይ መጀመርታ እዋን ዕድመ ሕጻንነት ዝተፈጸመ ኣንተ ኮይኑ፣ እዘን ኣንስቲ ብፍላጥ ዝዝክረኦ ነገር የብለንን። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዛዕባ ምኽንሻብ ኣዋልድ ዘይዝረብ ስለዝኾነ ኣንስቲ ነዲኤን ይኹን ነዝማደን ክሓታ ኣይክእላን እየን። ብዛዕባ እዚ ሕቶ ትግደሳ እንተ ዄንክን፣ ናብ ሰብ ሙያ ጌኒኮሎጂ ኪዳ። ምኽርን ሓበሬታን

ኣነ ዝተኸንሸብኩ እየ ከምኡ ድማ ምስ ሰብ ሙያ ሒማቕ ተሞክሮ እዩ ዘለኒ።

ዝተኸንሸባ ኣዋልድን ኣንስትን ጽቡቕ ዝኮነ ናይ ጥዕና ክንክን ናይ ምርካብ መሰል ኣለወን። እዚ ማለት ድማ፣ እቶም ሰብ ሙያ ንዝተኸንሸባ ኣንስቲ ብሙያውነት ከማኽሩን ሕግምናዊ ሓገዝ ክህቡን ኣለዎም። እዚ ግን ኩሉ ጊዜ ከምቲ ዝግብኦ ኣይከውንን እዩ። ብዛዕባ ተሞክሮኽን ክትነግራና እንተ ደሊኽን፣ ብኽብረትክን ሓብራና። ምኽርን ሓበሬታን

ኣነ ንሓንቲ ዝተኸንሸበት ሰበይቲ እየ ተመርዕየ፡ እዚ እንታይ ማለት እዩ?

ምኽንሻብ ኣብ ልዕሊ ሰበይትኹም ኣካላዊን መንፈሳዊን ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ። እቲ ግብረ ጾታዊ ርክብ እውን ቃንዛ ክፈጥረለን ይኽእል ይኸውን። ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ሕቶታትን ጸገማትን ክትማየጡ ምእንቲ ትኽእሉ፣ ትካላት ሰብ ሙያ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣለዉ። እዚ ምኽሪ ገንዘብ ዘይክፈሎ እዩ። ምኽርን ሓበሬታን

ጓለይ ክትክንሸብ ኣይደልይን እየ። ኣበይ ሓገዝ ክረክብ እኽእል?

ካም መጠን ኣደን ኣቦን፣ ብተግባር ንጓልኩም ክትሕልዉ ምቛምኩም፣ ኣገዳሲ እዩ። ንሕና ኣብኡ ክንሕግዘኩም ኢና።    
ኣብ ስዊዘርላንድ ሕጂ ብዙሓት ተገደስቲ ዝኮኑ ኣንስትን ሰብኡትን ካብ ሃገራት ሶማሊያ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣለዉ፣ እዚኣቶም ንምክልኻል ዝግደሱ ሰባት እዮም። እዚኣተን/ እዚኦም መባዝሕቲ ብሓባር ኮይኖም ምስ ወለዲ ማይጣ ክዳለው ይከኣል እዩ። ንምምያጥ ድልየት ዘለኩም እንተ ኾይኑ፣ ምስ ኣማኸርቲ ካሪታስ ስዊዘርላንድ ተራኸቡ። ምኽርን ሓበሬታን